greiner header

Máme pro vás slušnou práci.
Přidejte se k nám.

Slušná práce

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

(v souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. V tomto informačním listu Vám poskytneme přehledným způsobem informace o tom, proč Vaše údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme. Kdykoliv dochází ke zpracování osobních údajů, jsme vázáni tyto zpracovávat v souladu se zásadami zpracování osobních údajů stanovenými Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

1. Kdo nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a koho můžu v případě dotazů kontaktovat?

Za zpracování osobní údajů odpovídá společnost … (greiner packaging slušovice s.r.o., se sídlem Greinerova 54, Slušovice 763 15, IČ: 46 90 15 07), která je provozovatelem webu www.slusnapraceslusovice.cz , který slouží k prezentaci společnosti a náboru uchazečů o zaměstnání. V případě dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte prosím správce (viz. výše) osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty na z.julinova@greiner-gpi.com.

2. K čemu osobní údajů používáme? (rozsah a účel zpracování)

Osobní údaje, které nám dobrovolně zasíláte prostřednictvím námi provozovaného webu … zpracováváme za účelem vedení evidence uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, kdy Vás následně můžeme (i opakovaně) oslovit s nabídkou práce v naší společnosti v případě, že pro Vás máme vhodnou pracovní pozici.
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu údajů ve Vašem životopisu, které jste nám dobrovolně sdělili, tedy zpravidla v rozsahu Vašich identifikačních údajů (jméno, datum narození, adresa), soukromých kontaktních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, pracovních zkušenostech a předchozím zaměstnání.

3. Právním titulem pro zpracování osobních údajů bude Váš souhlas se zpracováním (podle čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR)

Váš životopis se všemi údaji, které nám v něm dobrovolně poskytnete (jako např. Vaše jméno, adresa, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, pracovních zkušenostech apod.) budeme uchovávat a zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (viz. níže).

4. Příjemci osobních údajů, včetně spolupracujících partnerů

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím osobám, s výjimkou jejich zpřístupnění našim sesterským společnostem působícím v České republice. Pro naplnění zamýšleného účelu může být rovněž nezbytné zpřístupnit Vaše osobní údajů spolupracujícím partnerům, např. v rámci použití software a IT infrastruktury, správy dat nebo za účelem zajištění podpory. Spolupracujeme pouze s takovými partnery, kteří jsou schopni zajistit odpovídající záruky bezpečného zpracování Vašich osobních údajů.

5. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje v rozsahu údajů poskytnutých v rámci zaslaného životopisu budeme uchovávat po dobu jednoho roku od udělení souhlasu.

6. Jaká práva související s ochranou osobních údajů mi přináleží?

Rádi bychom Vás také informovali, že jste kdykoli oprávněni:

  • požadovat informace o tom, které z Vašich osobních údajů zpracováváme (podrobnosti viz čl. 15 GDPR);
  • požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, pokud oprávněné zájmy nás jako zaměstnavatele na zpracování údajů nepřeváží (podrobnosti viz čl. 16 a čl. 17 GDPR);
  • omezit zpracování Vašich osobních údajů (podrobnosti viz čl. 18 GDPR);
  • podat námitku proti zpracování osobních údajů (podrobnosti viz čl. 21 GDPR);
  • získat Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu (podrobnosti viz čl. 20 GDPR);
7. Mám právo odvolat svůj souhlas?

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděná do okamžiku odvolání souhlasu. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním, kontaktujte nás přímo prostřednictvím e-mailu: z.julinova@greiner-gpi.com.

8. Existuje právo podat stížnost u dozorového úřadu?

Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve Vaší zemi nebo u jiného úřadu na ochranu osobních údajů v EU. Přehled najdete na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm V České republice je příslušným dozorovým úřadem:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
posta@uoou.cz

9. Další informace

Doufáme, že Vám tento informační list přinesl přehledné informace o způsobu a účelech zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste i přesto měli ke zpracování Vašich osobních údajů další dotazy, obraťte se prosím na personální oddělení.

10. Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním a použitím osobních údajů

Tímto výslovně uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu osobních údajů uvedených v mém životopisu společnosti greiner packaging slušovice s.r.o., Greinerova 54, Slušovice 763 15 za účelem popsaným v bodě 2 a 3 výše s jejich zpřístupněním příjemcům uvedeným v bodě 4 výše.
Mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na z.julinova@greinergpi. com.
Zpracování osobních údajů